UBW Kuznia

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Termin rekrutacji uzupełniającej: 02-13 październik 2017 r. do godz. 12.00.
 2. Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  1. statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Historia, Socjologia lub Wydziale Filologicznym na kierunkach: Filologia: angielska, jęz. angielski stosowany z hiszpańskim, jęz. angielski stosowany z jęz. rosyjskim, jęz. francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu, Polska, Kulturoznawstwo lub Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: Praca Socjalna, Pedagogika;
  2. osoba bierna zawodowo (osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna oraz nie zatrudniona na umowę o pracę)
  3. bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  4. średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2016/2017 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.
 4. Etapy rekrutacji:
  1. etap I – w terminie 02-13 październik 2017 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuzniauwb.pl/ oraz prześlą na adres email Eksperta ds. współpracy z pracodawcami ze swojego Wydziału: Historyczno – Socjologicznego lub Filologicznego lub Pedagogiki i Psychologii skan wydruku z USOS (np. karta przebiegu studiów) zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  2. etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 15 października 2017 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  3. etap III – w terminie 16-17 października 2017 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Historyczno Socjologicznego lub Wydziału Filologicznego lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii w celu:
   • złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (zostanie wysłana wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,
   • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie, które również zostaną wysłane mailowo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z poszczególnych Wydziałów:

Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz Wydział Filologiczny- dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Wydział Pedagogiki i Psychologii-  dr Barbara Dudel
Wydział Filologiczny - kuznia_wfil@uwb.edu.pl

Wydział Historyczno Socjologiczny - kuznia_whs@uwb.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii - kuznia_wpip@uwb.edu.pl

Dyżury Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami (dotyczy etapu III rekrutacji) w dniach 16-17 października 2017r. z poszczególnych Wydziałów:

 • Wydział Historyczno - Socjologiczny, ul. Plac NZS 1, pok. 106, godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie, informacja udostępniona zostanie na stronie www.kuzniauwb.pl
 • Wydział Filologiczny, ul. Plac NZS 1, pok. 106, godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie, informacja udostępniona zostanie na stronie www.kuzniauwb.pl
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, pokój 101, godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie, informacja udostępniona zostanie na stronie www.kuzniauwb.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin