UBW Kuznia

Rekrutacja

 • Termin rekrutacji: 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00.
 • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (kierunki: Ekonomia; Zarządzanie; Ekonomiczno – Prawny) lub Wydziału Prawa (kierunki: Prawo; Administracja; Bezpieczeństwo Narodowe; Kryminologia);
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2016/2017 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.
 • Etapy rekrutacji:
  • etap I – w terminie 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuzniauwb.pl/ oraz prześlą na adres email Eksperta ds. współpracy z pracodawcami ze swojego Wydziału: Ekonomii i Zarządzania lub Prawa skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 27 września 2017 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III– w terminie 28-29 września 2017 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa w celu:
   • złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (możliwa do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,
   • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie dostępnych u Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z poszczególnych Wydziałów:

Wydział Ekonomii i Zarządzania - kuznia_weiz@uwb.edu.pl

Wydział Prawa - kuznia_wp@uwb.edu.pl

Dyżury Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami (dotyczy etapu III rekrutacji) w dniach 28-29 września 2017r. z poszczególnych Wydziałów::

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, pok. 136, godzina 9:00-15:00
 • Wydział Prawa, ul. Warszawska 63, pok. 136, godzina 9:00-15:00