UBW Kuznia

Rekrutacja

 • Termin rekrutacji: 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00.
 • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Biologiczno - Chemicznym na kierunkach: Biologia, Chemia lub Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunkach: Matematyka, Informatyka;
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2016/2017 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

 • etap I – w terminie 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuzniauwb.pl/ oraz prześlą na adres email Eksperta ds. współpracy z pracodawcami ze swojego Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki lub Wydział Biologiczno-Chemicznego skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
 • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 27 września 2017 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
 • etap III– w terminie 28-29 września 2017 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Matematyki i Informatyki lub Wydziału Biologiczno-Chemicznego w celu:
  • złożenia papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (możliwa do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem przez pracownika Dziekanatu,
  • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie dostępnych u Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Matematyki i Informatyki lub Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z poszczególnych Wydziałów:

Dyżury Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału (dotyczy etapu III rekrutacji) w dniach 28-29 września 2017r.:

 • Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M, pok. 3040, godzina 9:00-15:00
 • Wydział Biologiczno-Chemiczny, ul. Ciołkowskiego 1J, pok. 3005, godzina  9:00-15:00